زمان و نحوه هرس گل رز

وقتی زمین به دمای ۱۳ درجه سانتیگراد برسد، یاسزرد شکوفه میزند. اگر دمای خاک بالای ۱۳ درجه سانتیگراد بود میتوانید اقدام به هرس کنید. اگر یاسزردی وجود نداشت، بهسادگی میتوانید دمای خاک را در عمق ۱۵ سانتیمتری بررسی کنید. دمای سطح زمین را بررسی کنید. اگر نمیتوانید جایی که بافتهای خشکشده به پایان میرسد و قسمتهای سبز آغاز میشوند را تشخیص دهید، به سطح مقطعی که برش دادهاید نگاهی بیندازید. تمام برگهای سال گذشته را از بوته جداکنید و برگهایی که روی زمین ریختهاند را جمعکنید. همه ساقههایی را که در حالت افقی هستند یا روی یکدیگر قرارگرفتهاند را از بوته جداکنید، همچنین هر ساقهای را که قطرش از قطر یک مداد کمتر است قطع کنید. هرس صحیح باعث میشود که شکوفهدهی گیاه تا حداکثر میزان خود ادامه یابد. بسیاری از باغداران سؤالاتی درمورد روش صحیح و بهترین زمان در سال برای هرس رز مجله خبری jcflower دارند. روش هرس بسیار ساده و عمومی است. اغلب افراد در فصل بهار اقدام به هرس میکنند اما شرایط فصل «بهار» نیز بسیار متفاوت است. مرتبکردن این ساقهها تکنیک بسیار ویژهای دارد و موجب رشد بهتر شکوفهها میشود.

هرس بوته گل رز ترتیب مشخصی دارد. ساقههای گل رز سخت و سفت هستند و اگر قیچی تیز نباشد ساقه خرد میشود و آسیب میبیند. این کار سبب جلوگیری از بروز بیماریهای شایع رز مانند کپک پودری و لکههای سیاه میشود در نتیجه سلامت گیاه نیز حفظ میشود. برخی دیگر ترجیح میدهند که ساقهها را بلند نگهدارند، نتیجه آن تعداد بیشتر شکوفهها و اندازه کوچکتر گلها خواهدبود. در نهایت، همه ساقههای بیفایده و کوچکی را که روی ساقههای بزرگ رشده کردهاند و خاصیتی ندارند از بوته ببرید. 2. فاصله ۱٫۲ تا ۲٫۵ سانتیمتری که روی جوانه لحاظ میشود به این دلیل است که پس از برش ساقه چنانچه این قسمت دچار آسیب یا هر شرایط نامطلوبی شد، به جوانه نرسد. برش در نزدیکی جوانه عملاً منجر به مرگ آن میشود. این آشغالبرگها ممکن است منجر به تولید قارچهای مضر شوند. ساقهها و شاخههای کوچک تنها انرژی را از گیاه میمکند و بهاحتمال زیاد شکوفههای زیبایی هم تولید نمیکنند. اگر خیلی از ساقه کوتاه شود، ساقه باقیمانده حدود ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر از پایه گیاه فاصله میگیرد. بهاندازه ۱٫۲ تا ۲٫۵ سانتیمتر بالاتر از این جوانه برگ، برش بزنید. 1. این زاویه برش باعث میشود که آب باران از روی مقطع ساقه عبور کرده و روی جوانه زیرین آن نریزد.

هر ساقه خشک و قهوهای که روی گیاه وجوددارد را از آن جدا کنید تا جایی که به بافتهای زنده برسید. جوانههای برگ مثل برآمدگیهای کوچکی روی ساقه ظاهر میشوند. جوانههای برگ را جستجو کنید. شکوفههای یاسزرد را بررسی کنید. اگر در منطقه شما یاسزرد وجوددارد، منتظر شکوفهدهی آن در فصل بهار باشید. اغلب باغداران هرس رز را در فصل بهار انجام میدهند، اما زمان دقیقتر آن وابسته به آبوهوا و شرایط خاص فصلی مجله خبری jcflower است. دو وسیله مهم برای هرس رز عبارتند از: دستکشهای مقاوم و هرسکنندههای تیز. این عملکرد برای رزهای چای هیبرید اهمیت خاصی دارد اما معمولاً بوتههای رز را میتوان بهحال خود رهاکرد. بهعلاوه، باغداران تمایل دارند که رزهای خود را تا حد زیادی هرس کنند، این امر با اینکه تعداد شکوفهها را کمتر میکند اما همین شکوفهها اندازه بزرگتری خواهند داشت. وقتی هرس به اتمام رسید، شکل کلی رشد گیاه باید ابتدا بهسمت بیرون و سپس بهسمت بالا باشد، این حالت شبیه به یک گلدان توخالی است. درست در همین زمان باید هرس صورت بگیرد. ابتدا باید از برگها آغاز کرد، سپس نوبت ساقههای خشکشده و آسیبدیده است و در نهایت برخی از ساقههای سالم و عمودی نیز بریده میشوند. در این مرحله، آنچه از گیاه باقی ماندهاست ساقههای اصلی عمودی است که طول بلند یا حداقل نسبتاً بلندی دارند.

برای جلوگیری از آسیبرساندن خارها بهدست، بهتر است از دستکشهای صخیم استفاده کنید. برای هرس هر ساقه، در مجاورت موقعیتی که تمایل به برش دارید، ساقه را با دقت بررسی کنید و جایی که جوانه برگ بیرون زدهاست را بیابید. بهترین و ایمنترین زمان برای هرس گل رز بستگی به آبوهوا دارد. هرس بوته رز موجب گردش بیشتر هوا و نور خورشید در قسمت مرکزی گیاه میگردد. ساقههای سالم را با زاویه ۴۵ درجه هرس کنید. یک گل زیبا که با اهداف زیباسازی فضا های باغچه مانند در خانه ها نگهداری می شود. نتیجه هرس رز احتمالاً شبیه به قربانی زیردست یک آرایشگر است که بیش از حد آن را کوتاه می کند اما خیلی جدی نگیرید، بهترین چیزی که یک بوته رز به آن نیاز دارد هرس زیاد است. هرس رز بخشی از روند مرسوم نگهداری و حفظ بهداشت آن است. بوته رز معمولاً دارای چند جوانه روبه بیرون است. یاس کوتوله Jasminum parkeri: این گل از جمله یاسهای های درختچه شکل همیشه سبز و گنبدی است که تقریباً به اندازه یک متر رشد می کند و دارای یک دسته از گل و شاخه های کوچک است. از این رو گاها از گل های این گونه در تهیه عطر ها استفاده می شود.