این گلها شما را مبهوت زیبایی شان خواهند کرد

تنوع گل لاله یکی از علل محبوبیت آن است و رتبهی بیشترین کشت در جهان را بهخود اختصاص داده است. گل لاله بهحدی زیبا است که بهسرعت شما را بهخود جذب میکند.جالب است بدانید که بیش از ۳۰۰۰ نوع گل لاله از ۱۵۰ گونهی مختلف این گل در جهان وجود دارد. گل گازانیا دارای رنگهای بسیار زیبا و درخشان و برگهای بلند به رنگهای سبز و خاکستری است.این گل در صورت دریافت کامل نور آفتاب بهخوبی رشد میکند و رشد آن از اواسط تابستان تا اوایل پاییز ادامه دارد. این گلها نمیتوانند در آبوهوای سرد دوام بیاورند و برای رشد و بقا به نور آفتاب احتیاج دارند. همانطور که اشاره کردیم، گازانیا در محیطهای پر از نور آفتاب رشد میکند؛ بنابراین گلبرگهای آن هنگام عصر و روزهایی که دمای هوا پایین است، بسته میشوند.4. همانطور که اشاره کردیم، گلهای ارکیده علاوهبر ظاهر زیبا دارای رنگهای جذابی هم هستند. این گل علاوهبر زیبایی رایحهی بسیار خوبی هم دارد.3. این گل در آیین بودایی بسیار مقدس و نماد خلوص، توازن، الهیات و ظرافت است.لوتوس یکی از زیباترین گلهای آبی است که در آبهای کمعمق و کِدر پیدا میشود.

گل لالهی مردابی به نور حساس است و گلبرگهای آن هنگام صبح باز و هنگام شب بسته میشوند.این گل زیبا را میتوانید در رنگهای صورتی و سفید پیدا کنید. مهم نیست مرداب یا برکهای که محل رشد این گل است تا چه حد آلودگی دارد؛ هیچکس نمیتواند منکر زیبایی لالهی مردابی شود. بهنظرتان زیبا نیست؟ گلِ قلب خونین یکی از زیباترین گلهای جهان است که میتواند توجه همه را به خود جلب کند.قلب خونین، یک گل زیبا و بهاری است که در محیطهای مرطوب و سرد به خوبی رشد میکند. آنها همچنین یک ساقهی بلند دارند که به کفِ برکه یا دریاچه متصل است.این گلهای زیبا را میتوانید از بهار تا پاییز ببینید. این گل زیبا را میتوانید در هر نقطهای از کرهی زمین ببینید. گل لالهی فنجانی هر سال در فصل بهار رشد میکند و بهجز رنگ آبی میتوانید آن را در انواع و اقسام رنگها پیدا کنید.معمولا، روی هر ساقه فقط یک گل رشد میکند، اما در برخی گونهها میتوانید بیش از یک گل روی یک ساقه ببینید. اما آنچه گلهای ارکیده را خاصتر از بقیهی گلها میسازد، این است که هرکدام از گونههای این گل یک گونهی منحصربهفرد هستند.گلهای ارکیده را میتوانید در اندازههای کوچک و بزرگ و با طول عمر زیاد و کم پیدا کنید.

یک حقیقت تلخ دربارهی گلهای لاله، عمر کوتاه آنها مجله خبری jcflower است. در این مقاله با 10 گل زیبای جهان آشنا خواهید شد که بعضی از آنها قابل نگهداری در خانه یا آپارتمان هم هستند.اگر در فصل بهار با تور ژاپن ایوار به این کشور تاریخی سفر کردید، تماشای شکوفههای گیلاس را از دست ندهید.10. این گل را به نام گل گنجینه (Treasure) هم میشناسند. حتما نام این گل برایتان جالب و کمی گیجکننده است. اگر به گل و گیاه علاقه دارید، حتما نام باغ گل کوکنهوف را شنیدهاید. شکوفهی گیلاس در ژاپن با نام ساکورا شناخته میشود. طبیعت همیشه با شگفتیهایش ما را غافلگیر میکند؛ بهطوریکه با هیچ کلمه یا عبارتی نمیتوانید آن را توصیف کنید. اکنون گیاهی را در باغچهی خود تصور کنید که دارای تعداد زیادی گلهای قلبی شکل به رنگهای صورتی و سفید باشد. فقط تصور کنید در میان یک دشت وسیع از گلهای لاله ایستادهاید تا حسی مانند بهشت را تجربه کنید.

تمام این جزئیات در کنار هم شکل یک پرندهی بهشتیِ در حال پرواز را بهوجود آوردهاند.جالب است بدانید که این پرنده یکی از رنگارنگترین پرندههای جهان محسوب میشود. هم گل و هم برگهای آن روی سطح آب شناور هستند. آنچه علاوهبر گلهای زیبای نیلوفر آبی توجه همه را جلب میکند، برگهای بزرگ این گیاه هستند که روی سطح آب شناور میشوند. گلهای نیلوفر آبی در رنگهای صورتی، سفید، زرد، نارنجی، بنفش و آبی یافت میشوند.5. این گلها در رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز و بنفش یافت میشوند. هرکدام از گلها هنگام صبح باز و هنگام عصر بسته میشوند. در حقیقت، هر کدام از گونههای گل رز دارای زیبایی منحصربهفرد خود هستند.گلهای رزی که بهصورت طبیعی رشد میکنند دارای ۵ گلبرگ و ۵ کاسبرگ هستند. انسانها از ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح به کشت گل رز مشغول هستند. برخی از گونههای گلهای ارکیده، بهشکل حیوانات یا گیاهان مختلف هستند.برای مثال، اگر گل ارکیدهی زنبورعسل خندان نگاه کنید، متوجه شباهت آن به یک زنبور عسل خندان خواهید شد. در محیطهای مرطوب، زمانیکه قطرههای کوچک آب روی گلبرگها مینشینند، این گلها دقیقا مانند یک قلب خونین بهنظر میرسند.7. این بهشت کوچک در هلند واقع شده است و حدودا ۳۲ هکتار وسعت دارد.