توزیع ۱۰ تن گوشت قربانی بین دیدگان فردیسی

ملکی گفت: گوشت‌های قربانی به صورت بسته‌های یک کیلویی آماده می‌شوند و در اختیار شش هزار خانوار قرار می‌گیرند و در معرض دیدگان قرار می‌گیرند.منبع